BKLO Pijlers

 1. Kind staat centraal:

De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. De leerling staat dus centraal in ons onderwijs en niet de leerstof. Elke leerling heeft recht op zorg op maat en op kwalitatief onderwijs, in een inspirerende, maar ook veilige, warme en geborgenheid biedende omgeving.

 1. Emancipatorisch werken:

Emancipatorisch werken betekent dat we in ons onderwijsaanbod kinderen zicht  willen geven op het eigen functioneren en de ontwikkeling van de eigen identiteit bevorderen.

Dit houdt in dat we kinderen leren om waar mogelijk  verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen handelen. Dit veronderstelt dat kinderen keuzes leren maken. Door  hen systematisch keuzemogelijkheden aan te bieden kunnen we onze leerlingen hierin begeleiden.

 1. Een breed en samenhangend aanbod:

We baseren ons voor onze inhouden op de laatste nieuwe leer- en ontwikkelingsplannen van het Katholiek Onderwijs, waarin de decretale  ontwikkelingsdoelen en eindtermen verwerkt zijn.

Er wordt naar gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, praktische en creatief vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen om zo een betekenisvolle en evenwaardig deelname in de maatschappij mogelijk te maken. We zetten dit alles om in leerlijnen en bewaken daarbij de horizontale en verticale samenhang.

 1. Wij zijn aanvullend op de leefcontext van onze leerlingen

In onze begeleiding willen we als school enerzijds aanvullend zijn bij het gezin of andere leefcontexten. We zijn er ons van bewust dan de gezinscontext van onze kinderen verscheiden is. We erkennen daarbij het belang van deze context en willen deze waarderen, respecteren en waar mogelijk betrekken in het onderwijsleerproces om maximale transfer na te streven.

Anderzijds streven we naar participatie van kinderen,  ouders  en andere actoren in de school en het schoolgebeuren. Participatie is een cultuur, een manier van omgaan met elkaar, een weg om verschillende belangen met elkaar te verzoenen. Op die manier voelt iedereen zich meer betrokken bij het leven en leren op school. Participatie veronderstelt structuren die informatiedoorstroming en inspraak mogelijk maken.

 1. Het schooleigen zorgcontinuüm

We onderscheiden vier niveaus van zorg in onze school (zie schema), van buitengewone basiszorg  op zorgniveau 1 (voor alle leerlingen) tot meer en meer gespecialiseerde zorg (voor een steeds kleiner aantal leerlingen).  De klastitularis is ankerfiguur in het zorgconcept.

 1. Zorgniveau 1 binnen onze structuur van buitengewone (basis)zorg staat voor een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving, een gestructureerde basisaanpak afgestemd op de klasgroep en een goed doordachte klasorganisatie.
 2. Op zorgniveau 2 (extra zorg en aandacht binnen de klas) :
  • Ondersteuning van de leerkrachten (via vraaggestuurd overleg) bij vragen of problemen op vlak van beweging, communicatie, ADL en invulling van vrije tijd.
  • Ondersteuning van (een deel van) de leerlingen in geval van extra noden (via therapie in de klas en groepswerking).
 3. Op zorgniveau 3 (klasoverstijgende zorg en interne expertise) : individuele afgestemde ondersteuning voor leerlingen die specifieke noden hebben op vlak van communicatie, motoriek, ADL en invulling van vrije tijd. Enkel indien geen passend aanbod kan worden gegeven via binnenklasdifferentiatie.
 4. Op zorgniveau 4 (schooloverstijgende zorg) : verslaggeving ten behoeve van externe diensten, andere scholen e.d.

 

 1. Inzet van brede deskundigheid

Onderwijs aan kinderen die ons zijn toevertrouwd, vraagt specifieke deskundigheid en competenties van teamleden.  Gespecialiseerde leerkrachten worden ondersteund door paramedici om een gepast antwoord te bieden aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kinderen. Deze multidisciplinaire aanpak komt tot stand door geregeld overleg en een gerichte samenwerking tot op de klasvloer.

 1. Handelingsplanning

Handelingsplanning is een cyclisch proces waarop het orthopedagogisch handelen in de school is gebaseerd.  We vertrekken systematisch vanuit een goede beeldvorming van het kind om tot specifieke zorgvragen te komen.  We selecteren doelen die hieraan tegemoet komen en zetten met alle betrokkenen een gepaste aanpak uit.  Vervolgens creëren we een krachtige leeromgeving met het oog op het bereiken van de doelen. Met een vooraf bepaalde regelmaat evalueren we de evolutie van de kinderen en ook onze eigen aanpak.