In totaal hebben wij dit schooljaar 15 klassen, waarvan 3 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. Jaar na jaar bekijken we wat elk kind nodig heeft en wie onze nieuwe instromers zijn. Afhankelijk daarvan worden de klasgroepen en profielen opnieuw samengesteld.

Het is dus goed mogelijk dat kinderen gedurende meerdere schooljaren bij dezelfde juf of meester en/of bij dezelfde klasvriendjes blijven. De leerkracht past zich immers helemaal aan naar wat de leerling nodig heeft en biedt onderwijs op maat.

De Egel

In deze klas zitten de jongste kindjes en de kleuters met een zeer jonge ontwikkelingsleeftijd en/of ASS. Het accent in deze klas ligt op sociaal-emotioneel vlak: er wordt gewerkt aan de primaire relatiebevordering en het zich goed voelen in de klas. Daarnaast gaat veel aandacht naar communicatie, het zintuiglijk exploreren van de wereld rondom zich en de algemene ontwikkelingsstimulering. Groepsactiviteiten aan de tafel zijn uiterst beperkt. Elk kind krijgt de kans om zich op zijn eigen manier, op eigen tempo, met zijn mogelijkheden en beperkingen, te ontwikkelen.

De Beer

Deze klasgroep wordt gevormd door kleuters met een wat hoger ontwikkelingsniveau of de van leeftijd iets oudere kleuters. Er wordt heel wat aandacht geschonken aan het welbevinden binnen de groep. De kleuters worden aangemoedigd om hun communicatieve mogelijkheden functioneel aan te wenden en te verruimen. Daarnaast stimuleren we hen om hun sociale vaardigheden te hanteren in groepsverband en in één-één situaties. In de klas streven we naar het opbouwen van een goede leer- en werkhouding en op het verwerven van een aantal (voor)schoolse (fijnmotorische) vaardigheden. Op het vlak van redzaamheid wordt er gestreefd naar meer zelfstandigheid in de dagdagelijkse persoonlijke zelfredzaamheidsvaardigheden.

De Wolf

Wolf is een klas van de basale cluster met als focus ‘stimulatiegroep ASS’. Deze klasgroep heeft leerlingen met licht/matig tot ernstig mentale beperkingen en ASS. Deze leerlingen hebben moeite met overgangssituaties, voor hen is het moeilijk om te functioneren in een ‘gewone’ type-2 klaswerking. De leerlingen hebben nood aan een voor hen aangepast tempo, doorgedreven duidelijkheid (in activiteiten, tijd, ruimte, begeleiding), veel herhaling, routine en een aangepaste infrastructuur. Er wordt in mindere mate rekening gehouden met de schooluren (bv. geen vaste speeltijden).

Met deze klasgroep wordt niet klassikaal, maar meestal individueel gewerkt. Alle klasbetrokkenen werken samen om voor elk kind het individuele handelingsplan te realiseren. Zowel leef- als leerinhouden komen aan bod. Belangrijk in deze klasgroep is dat de leerlingen zich goed voelen. Vanuit deze basisveiligheid kan er gewerkt worden aan individuele doelen.

De Zebra

Zebra is een klas van de basale cluster met als focus ‘stimulatiegroep gedrag’. In deze klas zitten hoofdzakelijk leerlingen met complexe zorgnoden. De meeste leerlingen hebben ernstig verstandelijke beperkingen. Vaak zijn er bijkomende beperkingen zoals ASS, gedrags- en emotionele stoornissen,…. Er wordt ontwikkelingsstimulatie aangeboden in een aangepaste omgeving (speelhoeken, werkhoeken en meerdere ruimtes) en met een aangepast tempo.

Het is uitermate belangrijk dat de leerlingen zich goed voelen. Door voorspelbaarheid, duidelijkheid en veel herhaling in ruimte, tijd, activiteiten en begeleidingsstijl kunnen de kinderen zich rustig en veilig voelen waardoor probleemgedrag voorkomen wordt en er openheid ontstaat tot verdere ontwikkeling. Het tempo is aangepast, er wordt in mindere mate rekening gehouden met de schooluren (bv. geen vaste speeltijden). Met deze klasgroep wordt nooit klassikaal gewerkt. Er  wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt. We bieden activiteiten aan die aangepast zijn aan de mogelijkheden en de noden van de kinderen. De leeraccenten in deze klas liggen vooral op het uitbreiden van de communicatieve vaardigheden, het inoefenen van persoonlijke redzaamheidsvaardigheden, het leren invullen van vrije tijd en het aanbieden van basale en motorische leeractiviteiten.

De Aap

Aap is een klas van de basale cluster met als focus ‘stimulatiegroep prikkelarm’. Deze klasgroep heeft leerlingen met matig tot ernstig mentale beperkingen. De meerderheid van de kinderen heeft ook ASS. De leerlingen hebben nood aan een voor hen aangepast tempo, doorgedreven duidelijkheid (in activiteiten, tijd, ruimte, begeleiding), veel herhaling, routine en een aangepaste infrastructuur. Daarnaast is het nodig dat ze in een prikkelarme omgeving kunnen leren/functioneren. Er wordt in mindere mate rekening gehouden met de schooluren (bv. geen vaste speeltijden). Met deze klasgroep wordt in zeer beperkte mate klassikaal gewerkt. Het grootste deel van de tijd wordt er individueel of in kleine groepjes gewerkt. De accenten in deze klas liggen op het aanbieden van leeractiviteiten op maat van elk kind (individueel bepaald). Daarnaast komen motorische leeractiviteiten, het uitbouwen van de communicatieve vaardigheden en het inoefenen van persoonlijke redzaamheidsvaardigheden ruim aan bod.

 

De Koala

Koala is een klas van de basale cluster met als focus ‘stimulatiegroep EMB ontwikkelingsgericht’. Deze klasgroep is een geïntegreerde werking voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. De kinderen hebben  ernstig verstandelijke beperkingen, met bijkomend visuele, motorische, sensorische of andere beperkingen. Medische factoren spelen een rol in het dagelijkse leven van deze leerlingen (bv epilepsie,…). Een aantal kinderen zijn niet mobiel en hebben hulpmiddelen nodig (rolstoel,…). Klas en leefgroep werken samen om tegemoet te komen aan de complexe zorgnoden en onderwijsleerbehoeften. Er wordt in de eerste plaats ingezet op lichamelijk welbevinden en basisveiligheid. Vandaaruit wordt onderwijs op maat aangeboden. Het aanbod gebeurt in groep, in kleinere deelgroepjes of individueel. De accenten liggen op het vlak van leeractiviteiten op maat van elk kind (individueel bepaald), uitbouwen van communicatieve vaardigheden, inoefenen van redzaamheidsvaardigheden en motorische activiteiten.

 

De Leeuw

In deze klas kunnen leerlingen met een matig verstandelijke beperking terecht. De primaire relatiebevordering en het zich goed voelen binnen de klas zijn belangrijke opvoedingsdoelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede leer- en werkhouding, het beleven van en experimenteren met verschillende materialen en aan het verwerven van een aantal (voor)schoolse vaardigheden. Andere belangrijke accenten zijn: het aanleren van communicatieve vaardigheden, het leren stellen van sociaal aanvaardbaar gedrag en het stimuleren en aanleren van functionele en persoonlijke redzaamheid vaardigheden.

De Panda

In deze klas zitten leerlingen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Deze leerlingen hebben een extra nood aan duidelijkheid en structuur. Het gaat voornamelijk om kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook om kinderen die vanuit een andere problematiek (bv. hechtingsstoornis) deze nood ervaren. De leerlingen hebben zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. De leerlingen hebben nood aan een bijzondere aanpak die gekenmerkt wordt door een meer geïndividualiseerde benaderingswijze bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden en een sterk gestructureerde benaderingswijze bij het aanbieden van activiteiten. De accenten in deze klas liggen op het uitbreiden van de communicatieve vaardigheden, het aanleren van een goede werkhouding en (voor)schoolse vaardigheden en het aanleren van praktische vaardigheden (persoonlijke zelfredzaamheid). In de klas wordt sterk geïndividualiseerd en wordt er gewerkt volgens auti basisprincipes (verduidelijking in ruimte, tijd en activiteiten).

De kameleon

Deze klas is een gestructureerde leerklas. In de klas zitten kinderen met een matig verstandelijke handicap en de diagnose autismespectrumstoornis of kenmerken hiervan. Alle leerlingen hebben nood aan voorspelbaarheid en een duidelijk gestructureerde omgeving. In de klaswerking staat het bieden van structuur en duidelijkheid, zowel in tijd als ruimte, centraal. De accenten in deze klas liggen op het aanbieden en/of uitbreiden van de (voor)schoolse vaardigheden, het aanleren van een goede werkhouding, het stimuleren van gepast sociaal gedrag binnen de groep en het aanleren van praktische vaardigheden (zelfredzaamheid).

Het Nijlpaard

In deze klasgroep zitten kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking. Het cognitieve niveau van deze leerlingengroep is uiteenlopend. In de klas ligt het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op het verwerven van praktische vaardigheden om te komen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Om in hun latere leven zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van begeleiders, ouders, … worden de kinderen vaardigheden aangeleerd die ze kunnen gebruiken in het echte leven. Alles wordt zo functioneel mogelijk aangebracht. Persoonlijke, maatschappelijke en huishoudelijke redzaamheid staan dan ook centraal. In de klas wordt zowel klassikaal alsook in deelgroepen gewerkt.

De Vos

In deze klas zitten leerlingen met een matige tot een ernstige verstandelijke beperking die eerder praktisch dan schools zijn ingesteld. De klemtoon in deze klas ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Bij het werken aan de praktische vaardigheden probeert men steeds te vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen en worden de activiteiten steeds zo functioneel mogelijk aangeboden. De bedoeling is om de kinderen op weg te zetten naar een zo zelfstandig mogelijk leven. (Voor)schoolse vaardigheden kunnen in deze klasgroep aan bod komen, maar deze krijgen dan meestal een functioneel karakter. Functionele communicatie en maatschappelijk lezen krijgt in deze klas ook veel aandacht.

De Wasbeer

In deze klas zitten leerlingen met een matig verstandelijke beperking. Naast het bijbrengen van sociale en emotionele vaardigheden en attitudes, het werken aan een goede leer- en werkhouding en het verhogen van de zelfredzaamheid van de leerlingen, ligt het accent in deze klas vooral op het trainen van de (voor)schoolse vaardigheden (leesvoorwaarden, getallenkennis, beginnend optellen en aftrekken, beginnend blokschrift en vloeiend schrift).

De Giraf

Deze leerlingen hebben een matig verstandelijke beperking en beheersen min of meer de belangrijkste lees-, reken- en schrijfvoorwaarden (niveau einde laatste kleuterklas – einde eerste leerjaar). Functionele toepassingen van de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid komen dagelijks aan bod. Naast het bijbrengen van sociale en emotionele vaardigheden en attitudes, (psycho)motorische ontwikkeling, een goede werkhouding en een hoge redzaamheidgraad, ligt het accent bij deze groep dus vooral op het trainen van schoolse vaardigheden.

De Olifant

Deze klas is een doorgedreven structuurklas met een basale insteek. Er zitten kinderen met matig of ernstig verstandelijke beperkingen, met de diagnose autismespectrumstoornis of kenmerken hiervan en/of gedrags- en emotionele moeilijkheden. Alle leerlingen hebben nood aan voorspelbaarheid en een duidelijk gestructureerde omgeving. In de klaswerking staat het bieden van structuur en duidelijkheid, zowel in tijd, ruimte alsook aanpak en begeleiding, centraal. De belangrijkste focus is het aanleren van gepast sociaal gedrag. Daarnaast wordt algemeen ontwikkelingsgericht gewerkt, waarbij het aanleren van een goede werkhouding en van praktische vaardigheden (zelfredzaamheid en sociale redzaamheidsvaardigheden) voorop staan.

De pauw

De Pauw klas is een kleuterklas, gevormd door leerlingen met een  ontwikkelingsachterstand en een diagnose (of een vermoeden van) autisme. De focus ligt vooral op het vinden van een basisrust en het toelaten om zichzelf goed te voelen met de nabijheid van de juf. Samen gaan we met de leerlingen op zoek wat hen helpt om te ont-prikkelen, en tegelijk ook wat hen helpt om hen te stimuleren. Ook het aanleren van basisvaardigheden is natuurlijk belangrijk: het blijven zitten op de stoel, (gericht) leren werken,  eetmomenten (middag/snack) als leermomenten, spelmateriaal manipuleren en experimenteren, communiceren, etc.). Het ontdekken van de nabije wereld rondom de leerlingen komt aan bod. De leerlingen zijn heel nieuwsgierig en zijn te prikkelen met sensorische activiteiten en materialen. Een consequente aanpak is nodig in de klas,  dit biedt voorspelbaarheid en veiligheid. De kinderen komen tot leren door activiteiten te beleven. Wij als begeleiding bieden structuur, warmte en duidelijkheid.